2017 wordt een volatiel jaar voor grond- en brandstofprijzen

  • Verbetering in de macro-economische en fundamentele omstandigheden ondersteunen grond- en brandstoffenprijzen;
  • Verwachtingen ten aanzien van het aanstaande presidentschap van Trump wakkeren het positieve sentiment voor de middellange termijn ook aan;
  • (Bijna) alle grondstoffen draaien naar een opwaartse trend – van olie tot metalen en bulkgoederen tot agrarische en 'soft' commodities.

Positieve ontwikkelingen voor grondstoffen-beleggers en -speculanten. Maar minder goed nieuws voor bedrijven die steeds opnieuw met sterk schommelende kosten of opbrengsten te maken hebben. Het nieuwe jaar biedt ons een mooie gelegenheid om vooruit te kijken naar de ontwikkelingen in de grondstoffenmarkten. Graag delen wij onze verwachtingen voor 2017 en wat u kunt doen om met toenemende volatiliteit van grond- en brandstoffenprijzen om te gaan, maar niet voor U eerst een korte terugblik op 2016 te geven.

 

Terugblik op het afgelopen jaar

Het jaar 2016 was een jaar van ontluikend herstel in de grondstoffenmarkten. In een markt die lange tijd overschaduwd werd door overcapaciteit en forse voorraden, is dat herstel in eerste instantie gebaseerd op een toenemend evenwicht tussen vraag en aanbod van grondstoffen. Vooral in de grondstoffen waarin beperkt voorraden worden aangehouden heeft dit geleid tot (fors) stijgende prijzen – weliswaar vanaf absoluut en relatief gezien lage niveaus. Over de hele linie gaat de herbalancering al wel gepaard met sterk toenemende volatiliteit. Pas op het eind van het jaar werden ook de eerste afnames in voorraden zichtbaar.
 

 

Verwachtingen voor 2017

Olie en metalen

De recente beslissing van OPEC om het op marktaandeel gerichte beleid los te laten door de ruwe olieproductie te beperken met 1.2 miljoen vaten per dag en het zich daar bij aansluiten van een aantal olieproducerende niet-OPEC landen (o.a. Rusland) heeft een bodem onder de oliemarkt gelegd. De International Energy Agency (IEA) voorziet daarmee bij voldoende 'compliance' met de voorgeschreven beperkingen dat de vraag naar ruwe olie wereldwijd vanaf het eerste kwartaal van 2017 al boven het aanbod stijgt. Dat wil zeggen dat de voorraden van olie en olieproducten langzaam maar zeker zullen gaan teruglopen en de markt verder zal verkrappen. Logischerwijs zal dit met toenemende volatiliteit (minder buffers) en mogelijk ook stijgende prijzen gepaard gaan - echter zal bij sterk stijgende prijzen ook het aanbod van kostbaarder vormen van olieproductie (waaronder shale in de VS) weer gaan toenemen.

Door de lange periode van lagere prijzen hebben energie- en mijnbouwbedrijven hun kapitaaluitgaven behoorlijk teruggebracht. Waar de markt normaliter bij herstel van vraag en prijzen snel zou reageren met het opvoeren van productie en aanbod, zou het deze keer wel eens langer kunnen duren om de output op te voeren. Daar waar het gevoerde monetaire beleid van extreme verruiming door centrale banken zijn langste tijd gehad lijkt te hebben, wordt meer en meer ingezet op fiscale stimulering. Investeringen in infrastructuur, groei van overheidsuitgaven en werkgelegenheid en groei van opkomende economieën stuwen de vraag naar grondstoffen – zowel in metalen als olie en brandstoffen.

Goud en andere edelmetalen

De groei van (met name) de Amerikaanse economie en de als gevolg stijgende – lange-rentes en waarde van de dollar hebben in eerste instantie een drukkend effect op goud- en zilverprijzen. Het sentiment voor edelmetalen kan echter met grotere regelmaat gaan kantelen door toenemende politieke onzekerheden als het beleid van de regering Trump, Brexit en de toenemende druk op het Europees Monetair Stelsel. Onstabiliteit in het Midden-Oosten en voorvallen van terroristisch of extremistisch geweld kunnen aanleiding vormen te vluchten naar veilige havens.

Landbouwgrondstoffen

Waar de prijzen van landbouwgrondstoffen de laatste jaren ook zijn weggezakt als het gevolg van met name gunstige weers- en oogstomstandigheden, is het opwaarts potentieel voor de meeste van deze grondstoffen inmiddels groter dan het neerwaarts potentieel. Landbouwgrondstoffen kunnen niet onbeperkt worden opgeslagen. Hierdoor blijft iedere nieuwe oogstcyclus erg belangrijk. Verder is het feit dat China een steeds volwassener economie krijgt waar consumptie centraler komt te staan dan pure industriële productie terwijl de bevolking nog altijd toeneemt een belangrijke factor in de groeiende vraag naar agrarische en 'soft' commodities.

 

Tijd om te inventariseren en positioneren

De lange periode van betrekkelijk lage of dalende prijzen en volatiliteit is voor de meeste ondernemingen (behalve dan in de olie-, offshore- en mijnbouwsectoren) niet ongunstig geweest. Het is echter zaak de aandacht voor grond- en brandstoffenrisico's niet te laten verslappen, of in een van de valkuilen te stappen die we nog wel eens tegenkomen:

  • Aan te nemen dat de trend voorlopig nog wel mee blijft zitten. Er komt een dag dat de geschiedenis ophoudt zich te herhalen; wat een zekerheid leek kan dan opeens toch speculatie blijken te zijn;
  • Niets doen omdat prijs- en margeschommelingen zich op langere termijn toch wel uitmiddelen. Dit was in het verleden misschien niet ver van de waarheid. Maar in de huidige tijd van steeds extremer wordende markuitslagen door o.a. verschuivende vraag- en aanbodbalansen, computerhandel (het zgn. algoritmisch traden) en klimaatverandering weten we dat dit niet langer opgaat. Hoeveel grondstoffen verwerkende of brandstof-intensieve ondernemingen kunnen een kostenschok van 30-40% in een kwartaal absorberen? Er mogen dan wel ups en downs zijn die elkaar in evenwicht houden over een langere periode, maar een enkel groot verlies kan de continuïteit in levensgevaar te brengen;
  • Aan te nemen dat prijsfixatie via de leverancier de risico's tot nul beperkt. Met dit mechanisme van indekken is op zich niets mis. De valkuil is echter dat bij vertraging of versnelling van de sales een statische, inflexibele indekking aan de inkoopkant kan omslaan naar een grote risicopositie. Op de zelfde manier...
  • ...Is het riskant om aan te nemen dat een 'natural hedge' wel echt bestaat.

Het managen van grond- en brandstoffenprijsrisico is geen hogere wiskunde maar berust vooral op discipline. Alles begint bij een degelijke inventarisatie van de daadwerkelijke blootstellingen en daaruit volgende risico's.

Heeft u recentelijk uw exposure, de alternatieve manieren, strategieën en instrumenten om met deze risico's om te gaan in kaart gebracht om een solide basis te leggen voor het nemen van de juiste beslissingen?

Het onberispelijk en kostenbewust uitvoeren van de genomen beslissingen en daarmee positioneren voor iedere mogelijke ontwikkeling of uitkomst in de markt vormt het sluitstuk van deze risico management cyclus die steeds weer opnieuw moet worden doorlopen.

 

Meer weten?

Meer dan 15 jaar aan expertise en ervaring staan tot uw beschikking om u te ondersteunen bij dit doorlopende proces. Een onafhankelijke scan van uw grond- en brandstoffenexposures door ICC geeft verhelderende inzichten. Pas hierna, en alleen als een scan daar inderdaad de aanleiding voor bevestigd, helpt ICC u de alternatieve strategieën en instrumenten om op een flexibele manier met de risico's om te gaan in kaart te brengen.

Wij zijn (bank)onafhankelijk en hebben geen belang bij de keuze tussen instrumenten, producten, aanbieders en of u transacties/contracten al dan niet afsluit. ICC begeleidt u bij het kiezen en de uitvoering van de best passende strategie en bewaakt de kosten. De besparingen die u hiermee realiseert zijn veelal groter dan de begeleidingskosten van ICC hoog zijn. De inbreng van onze expertise resulteert in lagere schommelingen in het resultaat, grotere flexibiliteit voor u en uw klanten en hogere winstgevendheid over de langere termijn.

Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak op [email protected] of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Robbert Marneffe
 

Stel uw vraag aan

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe

Commodity Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER