Update: China, de dollar en de grondstofprijzen

  • Het macroklimaat draagt vooralsnog bij aan hogere grondstoffenprijzen
  • De invloed van China op grondstofprijzen verandert – andersoortige groei, andere grondstoffen in het middelpunt
  • De dollarkoers blijft een belangrijke maar onzekere factor

Sinds maart van dit jaar zijn de brede grondstoffenindexen (mandjes van verschillende grondstoffen gewogen naar hun aandeel in de wereldeconomie) gemiddeld met meer dan 3% gestegen. Dit komt door positieve ontwikkelingen in de vooruitzichten voor de groei van de mondiale economie en lagere yields voor beleggers in met name de Amerikaanse staatsobligaties. In deze update kijken we naar de invloed van twee – nog altijd belangrijke – factoren: China en de koers van de US dollar in verhouding tot andere valuta.

Invloed van China op de grondstoffenprijzen

Van investeringsgedreven groei...

De Chinese economische groei van het eerste kwartaal van 2017 lijkt uit te komen op een solide 6.8%. Dat is ongeveer hetzelfde groeitempo als het laatste kwartaal van het vorige jaar. De groei wordt ondersteund door aanhoudende hoge uitgaven van de Chinese overheid aan bouw en onderhoud van de infrastructuur en een huizenmarkt die overeind blijft.

Dit beeld zal de komende jaren veranderen. Het einde van de investeringsgedreven economische cyclus is in zicht. De Chinese economie krijgt geleidelijk aan minder behoefte (nieuw)bouw en zware machinerie. Hierdoor wordt de vraag naar ‘zware’ grondstoffen als staal en constructiemetalen relatief kleiner. Primaire materialen als ijzererts en coking kolen – de grondstoffen voor staalproductie – worden daarmee meer speelbal van korte termijn speculatie en marktschokken dan dat ze vastzitten in een lange, geleidelijk opwaartse trend.

...naar consumptiegedreven groei

De groei van de Chinese economie is en wordt in toenemende mate afhankelijk van de koopkrachts- en welvaartsontwikkeling van de verstedelijkte middenklasse. Dit leidde de laatste jaren al tot veranderende dieetpatronen (toename van o.a. vlees-, zuivel- en zoetwarenconsumptie en samenhangende vraag naar specifieke grondstoffen) en toename van vervoersbehoefte en eigendom van auto’s (brandstofverbruik, autoproductie en vervoersbewegingen van en naar het Chinese achter-/platteland). De komende jaren groeit de vraag naar elektronica, oplaadbare accu’s (EV), kleding en luxeartikelen en daarmee ook naar koper en edele en zeldzame (aard)metalen als lithium.

De dollarkoers

Een zwakkere US dollar versterkt in het algemeen de vraag naar grondstoffen. De koopkracht van kopers en beleggers in de eigen valuta neemt tenslotte toe. Ook de opkomende economieën zijn gebaat bij een niet al te sterke dollar. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft wel een probleem. Zij wil de rente eigenlijk substantieel verhogen om een renteverlagingsbuffer te creëren voor een volgende recessie.

De markt anticipeert al een tijd op deze verhogingen en een hoger tempo van verkrapping in de VS dan in andere economieën. De dollar is daarmee een stuk sterker geworden. President Trump meent echter dat de dollar te sterk aan het worden is. Verder hebben het optimisme en de economische groeiverwachtingen waarop het rentepad is geijkt zich nog niet vertaald in harde, klinkende consumptiecijfers en gerealiseerde groei. Daarmee rijst de vraag of de rente wel in het gewenste tempo verhoogd kan en moet worden.

Waar het op de iets langere termijn waarschijnlijk is dat divergerend monetair beleid leidt tot een hogere rente in de VS en een sterkere US dollar, is de mogelijkheid van een tussentijds verzwakkende dollar zeker reëel. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat van de beloofde belastingverlagingen, deregulering en mega-investeringen van de regering Trump onder druk van een weerbarstig Congres niet veel of althans minder dan verwacht terecht komt. Een dergelijke correctie kan de speculatieve vraag naar grondstoffen een duw in de rug geven. Het volgen van de dollar en incalculeren van onverwachte effecten is dus essentieel in relatie tot de grondstofprijsontwikkelingen.

Meer weten?

Neem contact met ons op via [email protected] of 030-8201221.

Met vriendelijke groet,

Robbert Marneffe

Stel uw vraag aan

Robbert Marneffe

Robbert Marneffe

Commodity Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER