Financieringsmarkt - update maart 2022

Leiden fors gestegen inkoopkosten tot grotere werkkapitaalbehoefte?

Links- of rechtsom worden veel bedrijven geraakt door de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Afhankelijk van de energie-intensiteit en/of grondstoffenexposure heeft dit ook impact op de financiering van organisaties op kortere- en langere termijn. Bij veel relaties zien we behoefte aan extra liquiditeit, welke enerzijds ontstaat door stijgende grondstofprijzen en anderzijds door het aanhouden van grotere (strategische) voorraden in verband met strubbelingen in de toeleveringsketens. 

In eerste instantie leiden de gestegen inkoop-/energiekosten vaak tot een toegenomen werkkapitaalbehoefte en vervolgens tot de vraag hoe men eventuele liquiditeitskrapte optimaal opvangt. Past dit binnen de huidige kredietlijnen of is er (tijdelijk) extra financiering nodig? Bieden de bancaire ratio's voldoende 'headroom' of komen deze door de hogere trekking in gevaar? Gaat de bank vanuit de eigen risicobeheersing meer zekerheden vragen? 

Structurele trends & ontwikkelingen financieringsmarkt

Reeds sinds de kredietcrisis vertonen banken een almaar meer risicomijdende houding. Dit is mede ingegeven door de Basel-regels. Voorbeelden van die stringentere opstelling zijn kortere looptijden, striktere ratio's en meer zekerheden. Bij de toetsing van (nieuwe) financieringen wordt gefocust op bedrijven met goede risicoprofielen en een (liefst) dominante positie binnen de sector, aandeelhouders worden vaker aangekeken voor extra kapitaalinbreng. 

Aanhoudend lage (markt)rentes hebben de winstgevendheid van het rentebedrijf bij banken onder druk gezet. Begin 2021 waarschuwden diverse banken dan ook dat marges zouden stijgen maar dit bleek voorbarig. Wij merken daarentegen wel dat de focus van het verdienmodel voor banken verschoof van het rente- naar het provisiebedrijf en het heeft zich vertaald in hogere afsluit- en Know Your Customer (KYC)-kosten.

Welke kant de rentes ook opgaan, we zitten vooralsnog in een klimaat van negatieve Euribor-rentes. Bij een actueel (her)financieringstraject dient dan ook gekozen te worden uit een floored of unfloored renteconditie. In het deel van de financieringsmarkt waarop onze klanten voornamelijk actief zijn is de unfloored renteconditie het meest gangbaar. Verzocht kan echter ook worden om te gaan werken met een floored euribor grondslag; dit impliceert een lagere opslag dan bij een unfloored rentegrondslag. Bij een recente transactie was sprake van keuze tussen (1) een unfloored euribor + 1,50% of (2) een floored euribor + 1,20%. De meest verstandige keuze hiertussen is afhankelijk van de financieringslooptijd en de renteverwachtingen.

Zijn er nog rentekortingsregelingen? ING leek in elk geval zeker dat regelingen om banken tot kredietverlening aan te zetten via de Europese Investeringsbank (EIB) en/of het Europese Investeringsfonds (dit laatste was op het MKB gericht)  niet meer terugkomen. ABN Amro is minder overtuigd. Nu de Eurozone in zwaarder weer verkeert door een geopolitieke storm, gaan de Europese autoriteiten wellicht weer nieuwe maatregelen nemen om de kredietverlening op gang te houden.

Samenvattend

We zien dat het touwtrekken om de cashflow in volle gang is en als er sprake is van uitgestelde belastingbetalingen die alsnog voldaan moeten worden, dan neemt de druk alleen maar verder toe.

Vraag uzelf af of uw onderneming qua financiering optimaal is voorbereid voor het zware weer. Hoe zeker bent u ervan dat de bank u blijft ondersteunen? ICC verwacht dat banken veel kritischer naar nieuwe aanvragen gaan kijken, dit vergt een goede voorbereiding. Neem gerust contact op met ons als u vragen heeft.

OOK RELEVANT?

Economie & politiek update maart 2022 

Renterisico's update maart 2022

Valutarisico's update maart 2022

Commodityrisico's update maart 2022

 

Stel uw vraag aan

Marc van Dijk

Marc van Dijk

Senior Consultant

DIRECT BELLEN DOWNLOAD WHITEPAPER